ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
บทความใน นสพ.แนวหน้า เรื่อง "รำลึกพระคุณแม่" วันที่ 12 ส.ค..60 พิมพ์ อีเมล
บทความ - บทความพิเศษ
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙:๒๐ น.

     วันนี้เป็นวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เป็นวันแม่แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของชาติและคนไทยทุกคน ทั้งเป็นวันที่ชาวไทยทั้งประเทศจะได้ตั้งใจทำคุณงามความดีต่อแม่ เพื่อสนองพระคุณแม่และเพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่ 

     ดังนั้นในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องผองไทยได้ตั้งใจทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อน้อมนำรำลึกถึงพระคุณแม่ และปฏิบัติบูชาเพื่อสนองพระคุณแม่อย่างพร้อมเพรียงกัน 

     คนเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งก็เพราะแม่ เติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะแม่ แก่เจ็บตายก็ได้อาศัยแม่ แม้ที่ฝังเถ้ากระดูกหรือซากศพก็ต้องอาศัยแม่ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงควรทำความรู้จักแม่อย่างถ่องแท้สักครั้งหนึ่ง เพราะชีวิตคนเรานั้นมีถึงสี่แม่ที่มีพระคุณล้นเหลือ และจะต้องสนองพระคุณแม่ จะต้องน้อมนำสำนึกถึงพระคุณแม่ให้ถูกต้องและถูกตรง 

     แม่ที่หนึ่งก็คือแม่บังเกิดเกล้า ที่เป็นผู้ให้ปฏิสนธิ ให้ชีวิต ให้กำเนิดเกิดมาเป็นคน 9 เดือนที่แม่ต้องอุ้มท้องอยู่ทุกวันเวลานาทีด้วยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น จะกิน จะนั่ง จะนอน จะเดิน และอริยาบถทั้งหลายก็ได้ยากลำบาก ไม่เป็นที่สบายกายเลย แต่แม่ก็มีความสบายใจ มีความยินดีที่กำลังมีลูกน้อยกำเนิดขึ้น 

     แม่ให้กำเนิดเกิดมาเป็นคนแล้ว แม่ก็ต้องทนลำบากตรากตรำเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนทุกอย่าง ตั้งแต่การนอน การนั่ง การเดิน แม้กระทั่งการกิน และอบรมสั่งสอนสารพัด แม่จึงได้ชื่อว่าเป็นครูคนแรกของบุตร แล้วยังจัดการศึกษาเล่าเรียนให้จนมีความรู้เป็นผู้เป็นคน ครบกำหนดที่จะศึกษาความรู้เพื่อความเป็นคน ก็ให้บวช ให้เรียน และยังช่วยแสวงหาเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่การงาน มีครอบครัวขึ้นมายังช่วยเหลือดูแลด้วยความรัก ความห่วงใย ที่หาความรักใดเสมอแม่มิได้เลย 

     แม่ที่สองก็คือมาตุภูมิอันเป็นแดนเกิด พลันที่เกิดและอยู่รอดเป็นคนก็ได้อาศัยมาตุภูมินี้เป็นที่ตั้ง ที่อยู่ ที่กิน ที่อาศัย กระทั่งเจ็บป่วยตายไปก็ล้วนต้องอาศัยแผ่นดินนี้เป็นที่ตั้ง เป็นที่อาศัยทั้งสิ้น ตายแล้วแม้ฝังร่างหรือเถ้ากระดูกก็ต้องฝังฝากไว้กับพระแม่ธรณีทั้งสิ้น 

     พระแม่ธรณีหรือมาตุภูมินี้จึงมีพระคุณล้นเหลือแก่ทุกผู้ทุกคนที่ได้เกิด ได้อยู่ ได้กินและอาศัยแผ่นดินนี้เป็นเรือนตาย ที่จะต้องปกปักรักษาไว้ด้วยชีวิตจิตใจและด้วยวาจาที่นับถือบูชา ไม่เป็นคนถ่อยที่ด่าว่าแผ่นดินแม่ของตน แล้วทะนุถนอมร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์แผ่นดินแม่หรือมาตุภูมินี้ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ให้น่าอยู่ น่าอาศัย ให้เป็นที่เบิกบานสำราญใจแก่คนทั้งหลาย แม้ผู้มาเยือนให้ได้รับความสุข ความชื่นชม โดยถ้วนหน้ากัน 

     แม่ที่สามคือแม่ซื้อ หรือขวัญ หรือจิตใจ หรือสติอันกำกับให้เป็นผู้เป็นคน ซึ่งแม่ซื้อนี้ในบางพื้นที่ถือว่าเป็นแม่ที่สำคัญของชีวิต เพราะหากขาดไร้ซึ่งแม่ซื้อแล้วก็จะกลายเป็นคนเสียสติ หรือไร้สติ หรือไม่เป็นผู้เป็นคนเอาเสียเลย การทะนุถนอมบูชาแม่ซื้อก็คือการฝึกฝนอบรมสติให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอ ให้รู้เท่าทันกิเลสอาสวะทั้งหลายที่กล้ำกรายเข้ามาทุกนาที เพื่อทำให้ชีวิตนี้ไม่ตกลงไปในทางต่ำ 

     แม่ที่สี่ก็คือแม่แห่งชาติ คือสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระแม่เจ้าแห่งแผ่นดิน ที่ทรงเป็นที่ตั้ง ที่ระลึกและเป็นแบบอย่างของความเป็นแม่ให้แก่คนทั้งหลาย ทรงดำรงไว้ซึ่งความดี ความงาม ทั้งในส่วนรูปและในส่วนธรรมบริสุทธิ์ บริบูรณ์ ทรงเป็นแบบอย่างแห่งแม่ทั้งหลายที่อุทิศพระองค์เพื่อลูกของแผ่นดินโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ โดยไม่เลือกศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีหรือถิ่นที่ใด ๆ ทรงทำนุบำรุงเกื้อกูลลูกของแผ่นดินเสมอหน้ากันด้วยพระเมตตาอันหาประมาณมิได้ 

     ดังนั้นเมื่อวันแม่มาถึงจึงเป็นวันที่ผองเราทั้งหลายจะได้ทำใจน้อมรำลึกถึงแม่ทั้งสี่ รำลึกถึงพระคุณของแม่ทั้งสี่ ที่ทำให้พวกเราได้มีชีวิตเป็นผู้คนเป็นคนมาจนถึงวันนี้ และจะสืบต่อไปในภายภาคหน้าอีกด้วย การรำลึกถึงพระคุณแม่ก็เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีเป็นเบื้องต้น ที่เป็นเบื้องต้นมงคลแห่งชีวิต 

     เมื่อได้เริ่มต้นมงคลแห่งชีวิตด้วยการน้อมนำสำนึกถึงแม่ทั้งสี่แล้ว ก็พึงกระทำกตเวทีตอบแทนพระคุณท่าน ทั้งด้วยกาย วาจา ใจ 

     ใครยังมีแม่ให้กราบ ให้ปรนนิบัติรับใช้ ก็จงไปกราบแม่ ไปปรนนิบัติรับใช้ให้จงดี อย่ารอจนถึงเวลาที่กราบไหว้ได้แต่หน้าภาพเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญรับใช้พ่อแม่ว่าเสมอด้วยการปฏิบัติรับใช้พระอรหันต์ เพราะพ่อแม่ก็คือพระอรหันต์ของลูก 

     กระทำกตัญญูกตเวทีต่อมาตุภูมินี้ด้วยการพร้อมเพรียงน้ำใจสามัคคีกัน สร้างสันติสุข สร้างสันติภาพ สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับบ้านเมือง ด้วยความซื่อตรงจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่คลอนแคลนและหวั่นไหวด้วยเหตุใด ๆ ตั้งอกตั้งใจที่จะพร้อมยอมพลีชีวิตนี้เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งประเทศชาติราชบัลลังก์และมาตุภูมิอันเป็นถิ่นเกิดแดนตายนี้อย่างเด็ดเดี่ยว 

     กระทำการฝึกฝนอบรมจิตเป็นปฏิบัติบูชาต่อแม่ซื้อ ให้จิตมีความคุ้นเคยในการตั้งมั่น ในการเพิ่มความบริสุทธิ์แห่งจิต และเพื่อให้จิตมีพลังควรแก่การทำหน้าที่ของจิต ซึ่งเป็นการกระทำกตเวทีให้แม่ซื้อแข็งแรงมีกำลังวังชา และทำให้คุณค่าของความเป็นคนสูงขึ้น 

     กระทำกตเวทีต่อพระแม่แห่งแผ่นดินด้วยการถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ และพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงอุทิศพระองค์ตลอดมาเป็นเวลาช้านานโดยมิเห็นแก่ความเหนื่อยยากพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แล้วชักชวนกันเข้าร่วมโดยเสด็จตามพระบรมราโชบาย ในการสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อย่างพร้อมเพรียงตลอดกาล 

     ด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงวิถีแห่งฟ้า ย่อมได้รับมงคลแก่ชีวิตตนและผู้คนในครอบครัวด้วยดังนี้.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License