ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
บทความใน นสพ.แนวหน้า เรื่อง "รำลึกพระคุณพ่อ" วันที่ 5 ธ.ค.60 พิมพ์ อีเมล
บทความ - บทความพิเศษ
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันศุกร์ที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕:๓๐ น.

     วันนี้เป็นวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันพ่อแห่งชาติ และโดยธรรมเนียมที่ถือกันมาในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าเป็นวันชาติด้วย ในขณะที่ก่อนเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นั้นก็ยังเป็นวันสำคัญที่สุดของประเทศชาติอีกวันหนึ่ง คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วย 

     ก่อนหน้านั้นในวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี ประชาชนชาวไทยก็จะตั้งใจรอฟังกระแสพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จะทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งคนไทยถือกันว่าเป็นวันที่คนไทยจะได้รับพรครั้งสำคัญจากพระเจ้าแผ่นดิน และจะได้รับพระราชทานแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทั้งภาครัฐและประชาชนสำหรับห้วงเวลานั้นๆ อย่างพร้อมเพรียงกันด้วย 

     ณ บัดนี้วันที่ 5 ธันวาคม ยังคงเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่ยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติ ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นวันที่จะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพ่อและรับเอาประโยชน์จากการกระทำกตเวทิตาธรรมนั้นให้เป็นสิริมงคลแก่ตนและแก่ผู้อื่นด้วย 

     ก่อนอื่นก็ต้องน้อมรำลึกถึงพ่อบังเกิดเกล้าที่ได้ให้กำเนิดลูกและกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูแลรักษาจนเติบใหญ่มาถึงวันนี้ พระคุณพ่อและพระคุณแม่ล้นฟ้าพระมหาสมุทร หากแม้นไม่มีพ่อและแม่แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ ได้สัมผัสกับความดีความงามและแผ่นดินอันรุ่งเรืองเป็นสุข ไม่มีโอกาสได้รู้จักสมัครสมานสโมสรกับพี่น้องร่วมชาติเหมือนที่เป็นอยู่นี้ 

     พระคุณนี้จึงล้ำเลิศที่สุดของทุกชีวิต ดังนั้นใครที่ยังมีพ่ออยู่ในวันนี้จึงควรที่จะได้ไปแสดงกตเวทิตาธรรม ไปกราบเท้าพ่อ ไปหนุนตักพ่อ และชวนพ่อไปหาอะไรกินกันตามประสาพ่อลูก ซึ่งอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ หรือจะทำเมื่อใดก็ได้ ลองไปถามดูใจคนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งคิดถึงพ่อแต่ไม่มีพ่อให้กราบ ให้หนุนตัก หรือให้เลี้ยงดูอาหารแล้วว่ามีความรู้สึกอย่างไร 

     เพราะการไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อนั้น ถึงอย่างไรก็สู้การไปกราบเท้าพ่อ เอาดอกไม้ไปกราบพ่อ ไปนอนหนุนตักพ่อ ไปถอนผมหงอกให้พ่อ หรือพาพ่อไปกินข้าวกินปลาไม่ได้ดอก ความรู้สึกอย่างนี้นับวันที่มีแต่จะหมดไป ดังนั้นใครไหนยังมีโอกาสและสามารถทำได้จึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสนี้หมดสิ้นไป 

     เมื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณพ่อผู้บังเกิดเกล้าแล้ว ก็น้อมรำลึกถึงพระคุณพ่อของแผ่นดิน ซึ่งบัดนี้พ่อของแผ่นดินคือในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว เราทั้งหลายก็พึงน้อมรำลึกบูชาถึงพระคุณของพระองค์ท่าน ช่วยกันสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระองค์ท่านให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามร่วมกัน และร่วมกันประพฤติปฏิบัติตามพระบรมราโชวาททั้งหลายที่พระองค์ทรงตรัสสอนตลอดระยะเวลาอันยาวนานแห่งรัชกาล ซึ่งย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของผู้คนในแผ่นดินนี้ 

     แม้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ เวลาปัจจุบันนี้พระองค์ก็ทรงเจริญพระชนมายุถึง 65 พรรษาแล้ว ทรงมีฐานะเป็นพ่อของแผ่นดินเช่นเดียวกัน จึงควรที่เราทั้งหลายจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงทุ่มเทและเสียสละความสุขส่วนพระองค์อุทิศเพื่อปวงชนชาวไทยด้วยพระปรีชาสามารถอันยิ่ง จึงทำให้บ้านเมืองของเราสงบสุขร่มเย็นและทำให้ขื่อแปของบ้านเมืองได้รับการสร้างการเสริมด้วยแรงกายแรงใจสามัคคีของพสกนิกรนับล้าน ๆ คนที่ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา และเดินตามรอยพระบาทของพระองค์อย่างใกล้ชิด

     ศึกษาแบบอย่างของพระองค์ที่ทรงไว้กตเวทิตาธรรมอันยิ่ง ดังที่จะเห็นได้จากนับแต่วันเวลาเสด็จสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระองค์ได้ทรงกระทำการทุกอย่างด้วยความทุ่มเททั้งพระหฤทัยและพระวรกาย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชชนกให้ปรากฏเป็นแบบอย่างแก่คนไทยทั้งหลายที่จะได้กระทำความกตเวทิตาต่อบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้า ซึ่งจะยังให้เกิดความเป็นมงคลแก่คนทั้งหลายสืบไป 

     และในวันนี้ก็ต้องน้อมรำลึกถึงปิตุภูมิหรือแผ่นดินที่เราทั้งหลายได้เกิดมา ได้อาศัยกิน อาศัยอยู่ จนกระทั่งถึงอาศัยเป็นเรือนตายในที่สุด ปิตุภูมินี้จึงมีความศักดิ์สิทธิ์และมีพระคุณล้นเหลือแก่ชีวิตคนไทยทุกคน แม้กระทั่งคนต่างด้าวเท้าต่างแดนที่ได้เข้ามาพึ่งพาอาศัยพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินอันอุดมนี้ 

     แผ่นดินผืนนี้ที่บรรพบุรุษสร้างสมมาให้ตกทอดแก่พวกเรา เป็นปิตุภูมิของพวกเราทุกคนที่จะต้องทะนุถนอมบำรุงรักษาไว้มิให้ตกได้แก่คนชาติอื่น หรือถูกชาติอื่นยึดครองเอาไป หรือถูกคนชาติอื่นเข้ามายึดครองเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นอันขาด 

     แผ่นดินผืนนี้อันเป็นปิตุภูมิของเราทุกคนนั้นจะต้องได้รับการรักษาพิทักษ์ปกป้องไว้ด้วยชีวิต เพื่อให้ตกทอดสามารถส่งมอบแก่ลูกหลานของเราต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด 

     เป็นหน้าที่ของทุกคนที่พึงมี พึงกระทำต่อปิตุภูมิอันศักดิ์สิทธิ์ ลองตรองด้วยใจอันเที่ยงเถิด ปิตุภูมิอันศักดิ์สิทธิ์นี้มีพระคุณ มีเมตตาคุณ มีกรุณาต่อทุกคนโดยเสมอหน้ากัน 

     ไม่เคยรังเกียจเดียดฉันท์ ไม่เคยกีดกันใคร ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคนลำบากยากจน สิ้นไร้ประดาตัว หรือว่าเป็นคนมั่งมีศรีสุข หรือว่ามียศถาบรรดาศักดิ์ประการใด แม้ผู้ประพฤติดีเป็นศรีแก่ประเทศชาติ หรือแม้คนอุบาทว์ทำลายชาติบ้านเมือง ปิตุภูมินี้ก็ไม่เคยรังเกียจเดียดฉันท์ สามารถอยู่ได้และฝังกายเก็บเถ้ากระดูกได้ตลอดมา เว้นเสียแต่ว่าใครไหนประกอบอนันตริยกรรมจนตนเองไม่สามารถอยู่ในแผ่นดินนี้ได้ ต้องเผ่นหนีออกไปยังดินแดนอื่น ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวและวิบากกรรมของผู้นั้น จะกล่าวหาว่าร้ายปิตุภูมินี้มิได้เลย 

     เราทั้งหลายจงน้อมรำลึกถึงพ่อทั้งสาม เนื่องในวันพ่อในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันเถิด.

 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License