ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
คำสั่งหัวหน้าคสช.พ่นพิษ ดันพ.ร.ก.ต่างด้าวหั่นโทษ พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวเด่น
เขียนโดย ไทยโพสต์ออนไลน์   
วันจันทร์ที่ ๐๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘:๕๙ น.

ครม.ประยุทธ์ 5 เตรียมประชุมคลอด พ.ร.ก.แก้ปัญหาต่างด้าวอีกระลอก หลังคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 33/2560 พ่นพิษ ทั้งยุ่งยาก-บทลงดาบรุนแรง ออกใหม่แก้ให้ง่าย พร้อมลดอัตราโทษให้เหมาะสม

 

มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 4 ธ.ค. ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกอย่างเป็นทางการของ ครม.ประยุทธ์ 5 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับที่ พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อให้การกำหนดกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน การรับคนต่างด้าวทำงานง่ายและสะดวกขึ้น รวมถึงกำหนดระบบอนุญาตให้เพียงพอเท่าที่จำเป็น ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2560 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.2560 นั้น ผ่อนผันระยะเวลาใช้บังคับใช้บทกำหนดโทษบางมาตรา เพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าวได้มีระยะเวลาดำเนินการให้ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จในวันที่ 1 มกราคม 2561 แต่คำสั่งดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนายจ้างและคนต่างด้าวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากขั้นตอนยุ่งยากและมีบทลงโทษที่รุนแรง

 

โดยสาระสำคัญของ พ.ร.ก.ที่ได้มีการแก้ไขครั้งนี้ คือ กำหนดให้ยกเว้นการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉบับนี้ สำหรับบุคคลที่เข้ามาเป็นการครั้งคราว เพื่อประชุม อบรม หรือผู้แทนของนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาต บุคคลที่เข้ามาประกอบการหรือลงทุน หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือทักษะสูงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ตามที่ ครม.กำหนด, กำหนดหลักเกณฑ์กลางในการออกกฎหมายลำดับรองและการกำหนดวิธีการแจ้งตาม พ.ร.ก.นี้ ซึ่งต้องไม่สร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนด้วย, กำหนดให้ยกเลิกการขออนุญาตจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน การขออนุญาตเปลี่ยนประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่ทำงานของคนต่างด้าว และการขออนุญาตในรายละเอียด ซึ่งเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร โดยกำหนดหน้าที่ให้นายจ้างและคนต่างด้าวแจ้งต่อนายทะเบียน

 

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่ทำให้ในลักษณะที่ทำให้แรงงานต่างด้าวต้องหยุดทำงานเกินเหตุพอสมควร หรือทำให้การประกอบการของนายจ้างต้องสะดุดหยุดลง หรือทำในเวลากลางคืนโดยไม่จำเป็น, ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศกำหนดเขตที่พักอาศัยสำหรับผู้รับอนุญาตให้ทำงานเฉพาะพวกใดหรือท้องที่ใด เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวอาจเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 2560 และหลักสิทธิมนุษยชน, กำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนายจ้างคนต่างด้าวในงานที่สามารถที่จะจ้างคนไทยได้ แต่ประสงค์จ้างแรงงานต่างด้าวเกินสัดส่วนที่กำหนดเพื่อรักษาโอกาสอาชีพให้คนไทย, แก้ไขเพิ่มเติมอายุใบอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้าทำงานจาก 2 ปี เป็น 5 ปี แต่คนที่นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายปี และปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสม โดยเพิ่มบทกำหนดลงโทษพนักงานเจ้าหน้าที่ และปรับลดอัตราโทษจากเดิมที่อัตรารุนแรงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น.

 

ที่มา ไทยโพสต์ออนไลน์ 

 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License