ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
การใช้ฮวงจุ้ยต้องครบองค์สาม มิฉะนั้นไร้ความหมาย พิมพ์ อีเมล
Q&A - ไขข้อสนใจจากไพศาล
วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙:๕๐ น.

     ถาม : ผมเป็นข้าราชการในทำเนียบรัฐบาล ขณะนี้มีการปรับฮวงจุ้ยหน้าทำเนียบใหม่ ด้วยการให้ผู้รับเหมามาจัดวางต้นไม้ต่าง ๆ พูดกันว่าจะทำให้รัฐบาลได้เป็นรัฐบาลนาน ๆ และจะทำให้การทำงานราบรื่น ดังที่เป็นข่าวโด่งดังในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในระยะนี้ ผมรู้สึกไม่สบายใจเลยที่ประเทศไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนา แต่มาหลงเชื่อเรื่องเช่นนี้ เปลี่ยนรัฐบาลครั้งหนึ่งก็จะปรับฮวงจุ้ยกันทีหนึ่ง จนกลายเป็นการปฏิบัติปกติไปแล้ว เป็นการสิ้นเปลืองเงินทอง จึงอยากทราบความเห็นของอาจารย์ว่าที่เชื่อถือกันนั้นเป็นความจริงหรือไม่ 

     ตอบ : ก็จริงดังที่ท่านกล่าวมา เพราะเวลานี้เรื่องฮวงจุ้ยกำลังโด่งดังและเป็นที่นิยม จนเกิดเป็นอาชีพพิเศษขึ้นมาอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้มากมายมหาศาล หมอดู ฮวงจุ้ยบางรายคิดค่าดูและจัดวางฮวงจุ้ยหลายล้านบาท ซึ่งแทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนโง่และหลงงมงายได้มากขนาดนี้ และพวกที่โง่งมงายเช่นนี้ก็คงมีอยู่เพียง 2 พวกคือพวกเศรษฐีขี้โกงพวกหนึ่ง และนักการเมืองขี้โกงอีกพวกหนึ่ง คน 2 พวกนี้มีกิเลสหนา และมีความต้องการอย่างเดียวกัน คือความร่ำรวยและอำนาจ โดยมิได้คำนึงถึงเรื่องอื่นใด กระทั่งไม่คำนึงถึงความพินาศล่มจมของบ้านเมือง และความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร และถึงขั้นไม่ยำเกรงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง จึงลำพองย่ำยีชาติและประชาชนดังที่รู้เห็นกันอยู่ 

     ฮวงจุ้ยมาจากภาษาจีน แต่เมื่อมาใช้กันในเมืองไทยก็จะพ้องเสียงกับอีกเรื่องหนึ่งคือฮวงซุ้ย ซึ่งหมายถึงที่ฝังศพ ดังนั้นทั้งคนใช้ฮวงจุ้ยและคนทำเรื่องฮวงจุ้ย บางทีก็สับสนปนเปกันระหว่างฮวงจุ้ยกับฮวงซุ้ย และเมื่อตรองดูแล้วท่าทางจะเป็นฮวงซุ้ยเสียมากกว่า เพราะคนเรานั้นเมื่อมุ่งเอาแต่ความร่ำรวย มุ่งเอาแต่อำนาจโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอื่นก็ย่อมต้องรับผลกรรมที่ทำไว้กับบ้านเมืองและราษฎร ถึงที่สุดแล้วก็ต้องไปฮวงซุ้ย ดังนั้นเมื่อผมได้ยินคนเหล่านั้นพร่ำเพ้อกันด้วยเรื่องฮวงจุ้ยคราใด ก็ได้แต่สังเวชใจ เพราะที่พูดเป็นฮวงจุ๊ย แต่ที่ทำเป็นฮวงซุ้ย 

     อันฮวงจุ้ยนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างหลงงมงาย หากมีเนื้อหาที่สำคัญแฝงฝังการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม หรือนัยหนึ่งก็คือฮวงจุ้ยเป็นการสร้างเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเจริญ ทำให้เกิดความเป็นมงคล ทำให้เกิดสภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี หลักการดั้งเดิมของฮวงจุ้ยนั้นประกอบด้วยองค์สาม ที่ถ้าหากขาดไปเสียประการใดประการหนึ่งแล้วก็จะไม่มีผลเป็นฮวงจุ้ยเลย และอาจเป็นฮวงซุ้ยดังที่ผมกล่าวข้างต้นนั้น 

     แต่โบราณมาและในปฐมบทของคัมภีร์ฮวงจุ้ยทุกสำนัก ได้วางหลักฮวงจุ้ยไว้เป็นแนวทางเดียวกัน คือต้องประกอบด้วยองค์สาม เป็นคำจีนว่า หงี ลก เฟิงสุ่ย หรือ หงี ลก ฮวงจุ้ย นั่นเอง เป็นสามเรื่อง สามอย่างที่ประกอบกันเป็นเรื่องเดียวคือเรื่องฮวงจุ้ย 

     องค์แรกของฮวงจุ้ย คือ หงี หมายถึงการมีคุณธรรม ซึ่งรวมถึงความสัตย์สุจริตด้วย ศีลธรรม จริยธรรม และยุติธรรม ต้องปฏิบัติธรรมสี่อย่างนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้ชื่อว่าหงี ถ้าขาดหงีเสียแล้วฮวงจุ้ยก็ไม่มีทางบังเกิดผลใด ๆ ได้เลย เพราะพวกคนพาลสันดานหยาบ หรือโจรชั่วชาติใจโฉด ก็สามารถทำฮวงจุ้ยได้ หลักเกณฑ์แรกของฮวงจุ้ยนี้จึงเป็นเรื่องของคนดี ของการทำความดีเท่านั้น 

     เมื่อครั้งที่นายจูหรงจี ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีน เคยกล่าวสุนทรพจน์อันมีชื่อเสียงไว้ว่า “ข้าราชการมิเกรงข้า ที่ข้าเข้มงวด หากแต่เกรงข้า ที่ข้าสุจริต ประชาชนมิได้ยอมรับข้า เพราะข้าสามารถ แต่หากยอมรับข้า เพราะข้ายุติธรรม ความยุติธรรมทำให้ข้ากระจ่าง ความสุจริตทำให้ข้ามีอำนาจ” 

     สิ่งที่นายกรัฐมนตรีจูหรงจี พูดก็คือสิ่งที่เรียกว่าหงี ในเรื่องฮวงจุ้ยนั่นเอง 

     องค์ที่สองของฮวงจุ้ย คือ ลก หมายถึงการสั่งสมความดีมาก่อน หรือการสร้างสมบุญญาธิการมาก่อน หรือการทำกรรมดีมาก่อน ที่จะทำให้เกิดผลหรืออานิสงส์หรือวิบากในทางที่ดี ในประการนี้สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าในมงคล 38 ซึ่งข้อหนึ่งทรงตรัสว่าการสั่งสมบุญมาก่อนหรือการทำความดีมาก่อนเป็นมงคลสูงสุด คนเราจะมีความเจริญ จะมีอำนาจวาสนาและมีความมั่งคั่งก็ต้องทำความดีมาก่อน สั่งสมบุญมาก่อน สร้างเหตุปัจจัยของความร่ำรวยมั่งคั่งและอำนาจวาสนามาก่อน ไม่ใช่ปลูกต้นไม้ไม่กี่ต้นแล้วจะทำให้มีอำนาจวาสนาหรือความร่ำรวยขึ้นมาได้ เมื่อได้สั่งสมความดี สั่งสมบุญ และสั่งสมกรรมดีมาโดยลำดับแล้ว ก็จะตกผลึกเป็นวาสนาบารมี และเกิดผลเป็นสิ่งที่เรียกว่าลก 

     องค์ที่สามของฮวงจุ้ย คือ การตั้งถิ่นฐานในที่ที่สมบูรณ์ด้วยน้ำและลม เพราะน้ำนั้นโบราณถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งความมั่งคั่ง เนื่องจากการทำมาหากินในครั้งโบราณนั้นชุมชนตั้งอยู่ริมน้ำ การคมนาคมก็อาศัยน้ำ การค้าขายก็อาศัยน้ำ ใครอยู่ใกล้น้ำก็มีโอกาสทำมาค้าขายได้มากกว่าคนอื่น มีโอกาสร่ำรวยกว่าคนอื่น จึงถือว่าน้ำเป็นที่ตั้งของความมั่งคั่ง แต่ก็มีข้อควรระวังเรื่องน้ำอยู่เหมือนกัน เพราะถ้าตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ลุ่ม ที่ต่ำ ก็อาจถูกน้ำท่วมจนเดือดร้อนเสียหายได้ ส่วนลมนั้นเป็นที่ตั้งและเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างชีวิตกับความตาย เป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตและสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับความสุขสบายและโรคภัย ดังนั้นจึงต้องตั้งอยู่หรืออยู่ในที่ที่มีอากาศดีบริสุทธิ์ ไม่อยู่ปลายลมที่ลมอาจพัดไฟไปไหม้ลามเอาได้ ไม่อยู่ในที่อับลมที่ทำให้รุ่มร้อนและไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หลักการคำนึงถึงเรื่องน้ำและลมนั้นมีมากมายสุดพรรณนานัก เพราะลมและน้ำนั้นมีทั้งในพิภพ มีทั้งในจักรวาลและมีทั้งในกายอันยาววาหนาคืบนี้ ซึ่งบางครั้งก็ได้ตอบข้อข้องใจไปบ้างแล้ว 

     ในพระพุทธศาสนานั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสถึงเรื่องการตั้งทำเลถิ่นฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของมงคล 38 ประการด้วย ดังที่มีความมาในพระบาลีว่า ปฏิรู ปะเท สะวาโส … เอตัมมัง คะละมุตตัมมัง จัดเป็นมงคลสูงสุดข้อที่ 4 ถัดลงมาจากการไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาคนที่ควรบูชา จากนั้นจึงมาถึงการอยู่ในประเทศที่สมควรแก่ตน ย่อมเป็นมงคลสูงสุดดังนี้ 
  
     ดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องฮวงจุ้ยในความหมายที่ถูกต้องแท้จริง จึงต้องพูด ต้องเข้าใจ ในลักษณะที่เป็นองค์สาม คือ หงี ลก เฟิงสุ่ย โดยนัยดังที่พรรณนามาข้างต้นนั้น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License