ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
๓. ยุทธศาสตร์อาหาร ทางรอดของประเทศไทย พิมพ์ อีเมล
บทความ - ยุทธศาสตร์อาหาร
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๐๗ น.


๓.
 ยุทธศาสตร์อาหาร ทางรอดของประเทศไทย


           ๑. สภาพความจริงและปัญหาของประเทศ ของภูมิภาค ของโลก ได้กำหนดอย่างชัดเจนให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารเลี้ยงพลโลกลำดับที่ ๔ และมีอาหารไทยเป็น ๑ ใน ๕ ของยอดอาหารโลก สามารถใช้ยุทธศาสตร์อาหารเป็นยุทธศาสตร์หลักแห่งสุวรรณภูมิได้อย่างเต็มภาคภูมิ นั่นคือการอัญเชิญธงชัยพัฒนาประเทศ ๑ ใน ๒ ผืนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นมานำพาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำความรุ่งเรืองไพบูลย์กลับสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง รัฐบาลและประชาชาติไทยจึงสมควรต้องตัดสินใจกำหนดแนวทางพัฒนาประเทศจากนี้ไป ให้เป็น “ประเทศอุตสาหกรรมการเกษตร และประเทศอุตสาหกรรมบริการ” 

           ๒. การกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศใหม่อาจส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของประเทศ ที่ประเทศไทยได้ดำเนินมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ซึ่งมีสิ่งตกค้างและพิษร้ายที่ตกค้างต่อสภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณีไทยอีกมากมาย และประเทศไทยไม่สามารถยุติแนวทางนี้ได้ในฉับพลันทันที ดังนั้นการดำเนินยุทธศาสตร์ใหม่จึงไม่อาจทอดทิ้งยุทธศาสตร์เดิม โดยต้องกำหนดท่าทีต่อยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมให้เดินหน้าต่อไปอย่างจำแนก คือค่อย ๆ ลดประเภทอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติลงไปเป็นลำดับต้น ต้องลดประเภทอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยไม่มีพื้นฐานมากที่สุดและไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชาติไทยอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ในขณะที่ส่งเสริมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตก้าวหน้าอย่างเป็นขั้นตอน มีแต่ต้องกำหนดแนวทางและวางทัศนะเยี่ยงนี้จึงจะดำรงและเสริมสร้างการพัฒนาใหม่ขึ้นมา โดยที่ไม่เกิดความเสียหายแก่ทุกภาคส่วนได้ 

           ๓. ยุทธศาสตร์อาหารของประเทศไทยไม่อาจวางให้ขัดแย้งหรือเป็นปรปักษ์กับประเทศจีนได้ และไม่อาจวางให้ขัดแย้งหรือเป็นปรปักษ์กับประเทศผู้ผลิตอาหารเลี้ยงโลกอีก ๕ ประเทศที่เหลือได้ ประเทศไทยจะต้องมีความชาญฉลาดในการวางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตลอดจนเข็มมุ่งต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์นี้ ที่อำนวยประโยชน์และร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตอาหารเลี้ยงพลโลกทุกประเทศ และอำนวยประโยชน์ต่อประเทศผู้บริโภคร่วม ๒๐๐ ประเทศในโลกด้วย 

           ๔. เพื่อการดำเนินยุทธศาสตร์อาหารอย่างราบรื่น การเตรียมการทางความคิด การปฏิรูปองค์กรของรัฐให้สอดคล้องรองรับ และการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อาหาร รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ที่ต้องทำควบคู่ขนานอย่างบูรณาการ 

           ๕. ยุทธศาสตร์อาหารเป็นยุทธศาสตร์ที่รวมตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การขนส่ง การตลาด และสุขภาพอนามัย ตลอดจนมลภาวะของประเทศและของโลกด้วย.

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๕๓ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License