ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
๖. การผลิตและการแปรรูป พิมพ์ อีเมล
บทความ - ยุทธศาสตร์อาหาร
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๒๕ น.


๖.
การผลิตและการแปรรูป


          ๑. การผลิตอาหารมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการผลิตด้านธัญญาหาร (พืชพันธุ์) ภักษาหาร (ผลิตภัณฑ์ประมง ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม) และมังสาหาร (เนื้อสัตว์ทุกประเภท) โดยมุ่งเน้นการผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยสอดคล้องกับลักษณะพิเศษของประเทศไทย 

          ๒. การผลิตเกี่ยวกับพืชพันธุ์ ประเทศไทยมีผลผลิตเด่นคือข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง กาแฟ อ้อย และพืชผลต่าง ๆ อันสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดลำดับ ๑–๒๐ ของพืชพันธุ์ ที่สามารถทำรายได้สูงให้แก่ประเทศชาติ 

          ๓. การผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประมง ในขณะที่ประเทศไทยมีกองเรือประมงที่ใหญ่ที่สุดลำดับ ๕ ของโลก ก็ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงต่อไป ในขณะเดียวกันก็สมควรกำหนดแผนงานในการส่งเสริมสนับสนุน ในการเพาะเลี้ยงผลิตภัณฑ์ประมงที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ของประเทศด้วย เช่น กุ้ง ปู ปลา หอย (เฉพาะปูม้าและปูทะเลนั้นผลิตผลของประเทศเป็นที่ต้องการมากทั่วโลกและมีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว) สมควรมีแผนงานสนับสนุนโดยจัดลำดับ ๒๐ ประเภทผลิตภัณฑ์ทางประมง 

          ๔. การผลิตเกี่ยวกับสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ด หมู วัว ควาย แพะ ซึ่งจำเป็นต้องมีแผนปฏิรูปทั้งในด้านพันธุ์ ในด้านวิศวพันธุกรรม ในด้านอาหาร ในด้านกรรมวิธีการเลี้ยง และกระบวนการแปรรูป รวมทั้งหีบห่อทั้งหมด 

          ๕. การกำหนดสัดส่วนการบริโภคในประเทศและการส่งออก โดยสอดคล้องกับการผลิต สำหรับการบริโภคในประเทศมีการจำแนกถึงการผลิตและบริโภคสดกับการถนอมอาหาร และแปรรูป สำหรับการส่งออกมีการจำแนกถึงการส่งออกในลักษณะการแปรรูปเบื้องต้นและแปรรูปเต็มรูปแบบโดยกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมการเกษตร 

          ๖. กำหนดเข็มมุ่งในการส่งเสริมกิจการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอย่างทั่วด้าน โดยเฉพาะการแปรรูปผลิตผลที่เป็นอาหารทุกชนิด ให้มีความทันสมัย มีความสวยงาม และมีมาตรฐานสูง ทั้งในส่วนเนื้อหา กล่อง หีบห่อ การผลิตและการแปรรูปในทุกกระบวนการจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐ ทั้งในด้านการส่งเสริมการลงทุน ในทางภาษีอากร และสิทธิพิเศษอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดตั้งโรงงานแปรรูปหรือขั้นตอนการแปรรูปทุกขั้นตอนในพื้นที่ต้นทางของแหล่งผลิต เพื่อตัดต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ และให้มีกรอบการขนส่งเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วเป็นหลัก 

          การส่งเสริมให้มีกิจการแปรรูปอาหารและโรงงานแปรรูปเกี่ยวกับอาหารและผลิตผลทางการเกษตรจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิรูปที่ดิน นำพื้นที่อีก ๑ ใน ๓ ของประเทศประมาณ ๑๐๐ ล้านไร่ มาใช้ มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีผู้ใดกล้าลงทุน หรือสร้างกิจการขึ้นในพื้นที่ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

          ทุกกิจการแปรรูปจะเชื่อมโยงกับการสร้างชุมชนแผนใหม่ คือชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม ที่จะค่อย ๆ แปรสภาพชุมชนเกษตรดั้งเดิมให้เป็นชุมชนแบบใหม่ที่ทันสมัย อบอุ่น สะดวกสบาย และมีความเจริญ 

          รัฐบาลจะระดมข้อมูลและแสวงหากิจการแปรรูปอาหารหรือกิจการแปรรูปด้านเกษตรจากทั่วทุกมุมโลก ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย หรือนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการแปรรูปในประเทศไทย โดยกำหนดเข็มมุ่งให้การแปรรูปสินค้าภาคเกษตรหรืออาหารในประเทศไทยเป็นกิจการที่มีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าที่สุดในบรรดาอุตสาหกรรมยุคใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้.
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๕๔ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License