ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
๘. การปฏิรูปเรื่องวิทยาศาสตร์ การศึกษาและวิจัย รวมทั้งการพัฒนาพันธุ์เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป รวมทั้งการพัฒนาผืนดิน แหล่งน้ำและมลภาวะ พิมพ์ อีเมล
บทความ - ยุทธศาสตร์อาหาร
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๒๘ น.

 

๘.
 การปฏิรูปเรื่องวิทยาศาสตร์ การศึกษาและวิจัย รวมทั้งการพัฒนาพันธุ์เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป
รวมทั้งการพัฒนาผืนดิน แหล่งน้ำและมลภาวะ


          ๑. การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ การศึกษาและวิจัย ภายใต้ยุทธศาสตร์อาหาร เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวด การประกอบเกษตรกรรมธรรมชาติไม่ใช่วิถีแห่งความมั่งคั่ง เป็นดังที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงวินิจฉัยร่วมร้อยปีแล้ว แต่ประเทศไทยพัฒนาในเรื่องนี้น้อยมาก เมื่อร้อยกว่าปีก่อนประเทศไทยปลูกยางและส่งออกยางรูปแบบใดก็ยังเหมือนเดิม ผลิตข้าวและส่งออกข้าวอย่างไรก็ยังเหมือนเดิม ต่างกันก็ตรงที่การใช้ปุ๋ยและเครื่องจักรเล็กน้อย ดังนั้นจะต้องจัดให้มีแผนการปฏิรูปทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาและการวิจัย (R&D) ขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจัง เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป การถนอมอาหาร ตลอดจนการสร้างสรรค์รูปแบบที่สวยงาม 

          ๒. การศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาพันธุ์ ทั้งธัญญาหาร มังสาหาร และภักษาหาร จะต้องมีความเข้มข้นจริงจัง และทุ่มเทการลงทุนให้กับการนี้ เพื่อให้มีความก้าวหน้า มีผลต่อการลดต้นทุน ต่อการเพิ่มปริมาณ ต่อการรักษาคุณภาพ และรสชาติ ทั้งนี้รวมทั้งการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาดิน แหล่งน้ำ ปุ๋ย และมลภาวะ คู่ขนานกันไปด้วย โดยกระบวนการป้องกันดูแลรักษาทั้งในแง่ของศัตรูแมลง และอันตรายที่จะกระทบต่อการดำรงอยู่และการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อปริมาณของดอกผล จะต้องมีแผนการปฏิรูปและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรมและรองรับกันด้วย 

          ๓. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ซึ่งเป็นมาตรการใหม่สุดที่ประเทศไทยไม่เคยใช้มาก่อน เพื่อเป้าหมายในการระดมพลังอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรทุกชนิดจากทั่วโลกเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพื่อการนี้หากต้องส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรถึงร้อยละ ๕๐ ในระยะเวลา ๑๐ ปีเพื่อปรับทิศทางของประเทศครั้งใหญ่ที่สุด รวมทั้งให้เป็นแรงจูงใจในการลงทุน สำหรับอุตสาหกรรมประเภทใดที่ทันสมัย แต่อิงอยู่กับการใช้แรงงานคนไทย อาจได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม 

          ๔. ป้องกันผลเสียหายจากการเติบโตขยายตัวของอุตสาหกรรมการเกษตร โดยสรุปบทเรียนจากความเติบโตของภาคอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑-๙ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยอันกระทบต่อแนวทางใหม่ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของแบคทีเรียหรือไวรัสหรือการกลายพันธุ์ชนิดต่าง ๆ ที่อาจควบคุมไม่ได้ หรือนอกเหนือความคาดหมาย 

          ๕. แผนการจัดทำแผนการผลิต การแปรรูป การบริโภค และการส่งออก ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้รองรับกับการซื้อขายล่วงหน้าและ commodity ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่รัฐในการเข้าพยุงราคาหรือประกันราคาอีกต่อไป ทั้งนี้ด้วยการใช้มาตรการทางการซื้อขายล่วงหน้า หรือ commodity เข้ามามีบทบาทในการกำหนดราคาผลิตผลและผลผลิตทั้งหมด 

          ๖. แผนการเชื่อมโยงแหล่งน้ำ ถนนเพื่อการเกษตร ระบบการขนส่งมวลชน และการขนส่งระหว่างประเทศ ตลอดทั้งการเชื่อมโยงกับการปฏิรูปชุมชนใหม่ให้พ้นจากความเป็นชุมชนเกษตรดั้งเดิม ให้เป็นชุมชนรวมหมู่แบบชุมชนอุตสาหกรรม แต่อยู่บนพื้นฐานภาคเกษตรที่อบอุ่น และไม่เร่งรีบ โดยอาจกำหนดแผนปฏิรูปสถานการศึกษาเพื่อให้รองรับกับชุมชนและสังคมใหม่ที่เกิดขึ้น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๕๔ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License