ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
๙. การจัดองค์กรบริหารจัดการกิจการอุตสาหกรรมการเกษตร ให้เป็นแบบทันสมัย พิมพ์ อีเมล
บทความ - ยุทธศาสตร์อาหาร
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๓๐ น.

 

๙.
 การจัดองค์กรบริหารจัดการกิจการอุตสาหกรรมการเกษตร ให้เป็นแบบทันสมัย


          ๑. บทเรียนภาคเกษตรของประเทศไทย คือความกระจัดกระจาย สภาพต่างคนต่างอยู่ สภาพที่ขาดแคลนสาธารณูปโภค ถ้าหากจะมีก็ต้องลงทุนสูงลิ่ว รวมทั้งการขาดการวางแผนชุมชน ทำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมชนบท หากจะทำการปฏิรูปปรับสภาพให้เป็นสังคมเมืองก็ทำได้โดยยากยิ่งและต้นทุนสูงลิ่ว จึงเป็นบทเรียนที่ต้องคำนึงและการจัดวางแผนควบคู่กันไปตั้งแต่ต้น  

          ๒. การจัดทำแผน ๓๐ ปี ในการสร้างสังคมเกษตรอุตสาหกรรมขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงแผนการจัดตั้งชุมชน การบริการสาธารณะ การจัดโซนนิ่ง การผลิต การแปรรูป การตลาด และระบบขนส่ง 

          ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชน ประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรจำนวน ๑,๐๐๐ บริษัท ภายใน ๕ ปี ตั้งเป้าหมายให้มีสินทรัพย์บริษัทละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้เป็นการลงทุนร่วมระหว่างรัฐกับเอกชน ที่มีการบริหารที่ทันสมัย โดยกำหนดสัดส่วนบริษัทมหาชนที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรด้านธัญญาหาร ด้านมังสาหาร และด้านภักษาหาร ที่ครบวงจรในแต่ละด้าน โดยวางแผนการจ้างงานและการเพิ่มขึ้นของแรงงานฝีมือหรือแรงงานวิชาชีพที่สอดคล้องรองรับกัน เพื่อการนี้ต้องคำนึงถึงการวางแผนการศึกษาในการจัดให้มีสถาบันการศึกษาทางวิชาชีพเกี่ยวกับเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทรัพยากรบุคคลภายใต้ยุทธศาสตร์อาหารด้วย 

          นอกจากการดำเนินงานโดยรัฐมีส่วนร่วมดังกล่าวแล้ว ยังต้องส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนทั้งในประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศอย่างทั่วด้าน เพื่อให้ลงทุนในกิจการเกษตรอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นถึงการดำเนินการแปรรูปภายในประเทศ ที่มีเป้าหมายการส่งออกอย่างชัดเจน โดยภาพรวมต้องไม่กระทบต่อการบริโภคภายในประเทศ 

          ๔. กำหนดบริษัทต้นแบบทั้งด้านทุน โครงสร้างการบริหาร แนวทางการดำเนินงานสำหรับบริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการกิจการอุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้งกำหนดต้นแบบของนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรแต่ละประเภทขึ้น เพื่อให้เป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการดำเนินงานและในการลดต้นทุน ในการลดระยะเวลาการก่อสร้าง และประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน โดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบขนส่งและลอจิสติกส์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงแหล่งผลิตกับภายในประเทศและกับต่างประเทศ 

          ๕. แผนการผลิตบุคลากรทั้งในส่วนการบริหารจัดการ ในส่วนวิชาชีพพื้นฐาน ในส่วนการตลาดและการค้าต่างประเทศ ที่สอดคล้องรองรับกับเป้าหมายรวม.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๕๕ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License