ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
๑๑. การปฏิรูปเกี่ยวกับทุน ตั้งแต่แหล่งทุน การใช้ไป และการพัฒนาทุน พิมพ์ อีเมล
บทความ - ยุทธศาสตร์อาหาร
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๓๔ น.


๑๑.
การปฏิรูปเกี่ยวกับทุน ตั้งแต่แหล่งทุน การใช้ไป และการพัฒนาทุน


           ๑. ประเทศไทยโดยรัฐได้ใช้ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เป็นแหล่งทุนให้กับภาคเกษตรมาเป็นเวลานาน แต่เนื้อแท้เป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองในการแสวงหาความนิยมทางการเมือง ซึ่งเชื่อมโยงกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยแทบไม่มีผลต่อการทำให้ภาคเกษตรมีการปฏิรูปหรือมีความเข้มแข็งเลย ในส่วนภาคเอกชนไม่เคยมีสถาบันทางการเงินเพื่อภาคเกษตรเลย เกษตรกรกลายเป็นกลุ่มชนที่น่ารังเกียจและไม่น่าไว้วางใจที่สุดในระบบการอำนวยสินเชื่อของสถาบันการเงินทุกประเภท เพราะเหตุนี้เกษตรกรไทยทุกสาขาจึงขาดไร้ซึ่งโอกาสเพราะขาดไร้แหล่งทุน และไม่เคยอาศัยแหล่งทุนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาคเกษตรหรือเกษตรอุตสาหกรรมเลย 

          ๒. รัฐจำเป็นต้องปฏิรูปธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ให้เป็นธนาคารที่อำนวยสินเชื่อและเป็นแหล่งประกอบธุรกรรมทางการเงินของภาคเกษตรอย่างสมบูรณ์ โดยมีลักษณะพิเศษตามประเภทของธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการให้สินเชื่อ ระยะเวลาในการผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย การผ่อนผัน รวมทั้งหลักประกัน เพื่อการนี้รัฐจำเป็นต้องเพิ่มเงินลงทุนให้กับธนาคาร ๑๐๐,๐๐๐–๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้เป็นแหล่งเงินสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างทั่วด้าน ในขณะเดียวกันก็ค่อย ๆ ลดหรือบรรเทาผลร้ายจากการอำนวยสินเชื่อแบบเทวประสิทธิ์ ที่ทำให้เกิดหนี้สูญจำนวนมากขึ้นในระบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

          ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ จะต้องแบกรับภารกิจเพื่อเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อประชากรในภาคเกษตร และเพื่อยุทธศาสตร์อาหารอย่างเต็มที่ ซึ่งต้องมีนโยบายเฉพาะขึ้นชุดหนึ่งและมีบุคลากรที่เหมาะสมชุดหนึ่งในการบริหารจัดการ 

          ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ จะต้องส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตให้ทันสมัย การนำเข้าเครื่องจักรในการผลิตและแปรรูป อาจได้รับสินเชื่อแบบ soft loan ที่มีดอกเบี้ยต่ำสุดหรือปลอดดอกเบี้ย โดยรัฐอาจสนับสนุนชดเชยให้ ซึ่งคุ้มและทดแทนกับความสูญเปล่าของการช่วยเหลือแบบเก่าทั้งหมด เพราะการช่วยเหลือแบบเก่านั้นทำให้สังคมอ่อนแอและเป็นหนี้สูญ ในขณะที่มาตรการใหม่เป็นการช่วยเหลือเพื่อเข้มแข็งและความรุ่งโรจน์  

          สำหรับภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้น จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน เพื่อจัดตั้งสถาบันการเงินสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรภาคเอกชนขึ้นเป็นการเฉพาะ และอำนวยประโยชน์ด้านธุรกรรมการเงินแก่ประชากรภาคเกษตร การอำนวยสินเชื่อแก่ลูกค้า ๓๐ ล้านคนเป็นธุรกิจการเงินที่ใหญ่โตและถาวร.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๕๖ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License