ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
๑๒. แผนการพัฒนาสองฝั่งทะเล สองคาบสมุทร ให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร พิมพ์ อีเมล
บทความ - ยุทธศาสตร์อาหาร
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๓๖ น.


๑๒.
 แผนการพัฒนาสองฝั่งทะเล สองคาบสมุทร ให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร


           ๑. ประเทศไทยมีสองฝั่งทะเลยาวเหยียดกว่า ๓,๐๐๐ กิโลเมตร ด้านตะวันตกติดทะเลอันดามัน ด้านตะวันออกติดอ่าวไทย ตั้งแต่จุดใต้สุดตลอดแนวพื้นดิน ไปจนถึงหลักเขตที่ ๗๓ ที่ติดพรมแดนกัมพูชา รวมทั้งพื้นที่สิทธิ์ทางทะเล ๑๒–๒๐๐ ไมล์ทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ ล้วนเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สมบูรณ์ยิ่ง แต่ประเทศไทยยังใช้ประโยชน์ได้ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ 

          ๒. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงโปรดให้ทำปะการังเทียมในหลายพื้นที่ ได้ผลชัดเจนว่าทำให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำจากเดิมหลายเท่าตัว แต่ภาครัฐยังมิได้ส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง ยังคงต้องอาศัยทุนพระราชทานและการบริจาคร่วมสมทบของประชาชน 

          ๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์อาหารจึงต้องกำหนดแผนพัฒนาสองฝั่งทะเล สองคาบสมุทร ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ที่สุด โดยแนวทางดังต่อไปนี้ 

          ๓.๑ การสร้างปะการังเทียมโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ที่ดำเนินการอย่างมีแผนตามหลักวิชาการ มีการตรวจสอบวัดผลและโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อปะการังธรรมชาติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นโซนนิ่งให้มีความชัดเจนในการดำเนินโครงการ โดยผลแห่งธรรมชาติ ที่สองฝั่งทะเลไทยไม่มีพายุใหญ่รบกวนตลอดทั้งปี หรืออย่างน้อยกว่า ๘ เดือนในแต่ละปี เป็นโอกาสที่สัตว์น้ำจะเจริญเติบโต จะเป็นการเพิ่มผลผลิตปริมาณสัตว์น้ำจำพวกปลาทุกชนิดให้แก่ประเทศไทย อย่างน้อย ๑๐ เท่า ทั้งปะการังเทียมนั้นจะเป็นแหล่งป้องกันการทำลายทรัพยากร ทั้งฤดูปกติและฤดูกาลวางไข่ได้อย่างแท้จริงอีกด้วย การดำเนินการดังกล่าวอาจตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นรับภารกิจเป็นการเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินโครงการ บำรุงรักษา และจัดระบบในการจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่ปะการังเทียมและข้างเคียง 

          ๓.๒ การส่งเสริมธุรกิจสร้างบ้านรังนกนางแอ่น ซึ่งประเทศไทยผลิตรังนกนางแอ่นที่มีคุณภาพดีที่สุดของโลกแต่ปริมาณน้อยกว่าอินโดนีเซีย และเมื่อได้เกิดวิกฤตการณ์ธรรมชาติ ไฟไหม้เกาะต่างๆ ของอินโดนีเซียต่อเนื่องหลายปี ทำให้เกิดการอพยพของนกนางแอ่นจากอินโดนีเซียเข้าสู่ประเทศไทย และนกนางแอ่นต้องเข้าอาศัยในบ้านเรือนชายทะเลหลายพื้นที่ จนกำเนิดเป็นธุรกิจสร้างบ้านรังนกนางแอ่นขึ้น และปัจจุบันนี้มีความต้องการไม่จำกัด เนื่องจากนักธุรกิจจีนได้กว้านซื้อรังนกนางแอ่นทั้งหมดจากภาคใต้ของประเทศไทย การสร้างปะการังเทียมทำให้แหล่งอาหารสมบูรณ์ตลอดทั้งปี นกนางแอ่นจะเพิ่มจำนวนและมีความสมบูรณ์ทั้งปี เอื้ออำนวยต่อการอาศัยและการแพร่พันธุ์ ดังนั้นจึงต้องกำหนดแผนการส่งเสริมธุรกิจการสร้างบ้านนกนางแอ่นอย่างจริงจัง เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตรังนกนางแอ่นคุณภาพดีที่สุดและมีปริมาณมากที่สุดของโลกด้วย 

          ๓.๓ แผนการฟื้นฟูป่าชายเลนตลอดสองฝั่งทะเล เพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และเพิ่มแหล่งนิเวศของสัตว์น้ำทุกชนิด จะต้องกำหนดแผนระยะ ๑๐ ปีเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการขยายพันธุ์ปูแสม ซึ่งกำลังใกล้สูญพันธุ์ แต่มีความต้องการสูง จนกลายเป็นสินค้านำเข้าราคาแพงและปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกปี ที่สำคัญยังเป็นปัจจัยการผลิตของหนึ่งในอาหารไทยคือส้มตำ นอกจากนั้นการส่งเสริมการผลิตปูม้าซึ่งประเทศไทยผลิตได้เป็นประเทศแรกในโลกและการเพิ่มการผลิตปูทะเล ซึ่งตลาดมีความต้องการอย่างไม่จำกัดจำนวน 

          ๓.๔ แผนการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงหอยทุกชนิด รวมทั้งมุก ซึ่งเป็นผลิตผลที่ตลาดต้องการมากเนื่องจากมุกไทยเป็นมุกน้ำจืดที่สวยงามและสมบูรณ์ รวมทั้งผลิตได้มาก 

          ๓.๕ แผนการพัฒนารูปแบบอาหารทะเลทั้งอาหารสด อาหารแปรรูป และอาหารปรุงแต่ง.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๕๖ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License