ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
๑๓. แผนการส่งเสริมครัวไทยไปสู่ครัวโลก พิมพ์ อีเมล
บทความ - ยุทธศาสตร์อาหาร
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๓๘ น.


๑๓.
แผนการส่งเสริมครัวไทยไปสู่ครัวโลก


          ๑. การส่งเสริมครัวไทยไปสู่ครัวโลกเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์อาหาร เพราะเป็นรูปแบบการส่งออก ทั้งปัจจัยการผลิตและผลิตผลแปรรูป ดังนั้นยิ่งมีครัวไทยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นแหล่งบริโภคอาหารไทยและปัจจัยการผลิตตามยุทธศาสตร์อาหารมากขึ้นเท่านั้น ในปัจจุบันนี้มีครัวไทยอยู่ทั่วโลกประมาณ ๕,๐๐๐ แห่ง ซึ่งยังน้อยมากเนื่องจากมีขีดความสามารถที่จะเพิ่มได้ถึง ๓๐,๐๐๐ แห่ง แต่เพราะขาดยุทธศาสตร์และแผนงานรองรับและเป็นไปตามยถากรรมจึงเป็นไปเช่นนั้น ดังนั้นจะต้องมีแผนการกำหนดการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งครัวไทยขึ้นในโลกให้ได้ ๓๐,๐๐๐ แห่งภายในเวลา ๑๐ ปี เพื่อเป็นฐานการส่งออกวัตถุดิบและสินค้าทางการเกษตรจากประเทศไทยโดยตรง 

          ๒. จัดตั้งองค์กรสนับสนุนยุทธศาสตร์ครัวไทยไปครัวโลก ๓ องค์กร โดยทำนองเดียวกันกับการจัดตั้งองค์กรอาหารของญี่ปุ่น คือ 

          ๒.๑ จัดตั้งองค์กรอาหาร เพื่อจัดหาและจัดส่งวัตถุดิบตอบสนองต่อครัวไทยทั่วโลก โดยอาจเป็นองค์กรที่รัฐจัดตั้งขึ้นหรือองค์กรร่วมทุนกับเอกชน ที่จัดตั้งในรูปบริษัทมหาชน ทำหน้าที่ในการจัดหา จัดส่ง และการตลาด สำหรับวัตถุดิบทุกชนิดให้กับครัวไทยทั่วโลก โดยให้ตั้งกองทุนสนับสนุนครัวไทยที่ตั้งใหม่หรือที่ประสบวิกฤตให้ยืนอยู่ได้ด้วย 

          ๒.๒ จัดตั้งสถาบันมาตรฐานอาหารไทยในรูปแบบองค์กรของรัฐ เพื่อกำหนดมาตรฐานอาหารไทยทั้งรสชาติ รูปแบบ สีสัน ตลอดจนการคิดค้นอาหารใหม่ ๆ ที่ถูกปาก ถูกคอชาวโลก และให้การอบรมศึกษาแก่พ่อครัวไทย โดยอาจจัดตั้งสถาบันการศึกษาเรื่องอาหารไทยเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ให้รวมถึงขนมและผลไม้ไทยที่ใช้สำหรับครัวไทยทั่วโลกด้วย 

          ๒.๓ จัดตั้งองค์กรครัวไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาครัวไทย ถ้วยชาม การตกแต่งและเครื่องใช้ไม้สอยในครัวไทยทั่วโลก รวมทั้งเมนูอาหาร ทำนองเดียวกับองค์กรครัวญี่ปุ่น 

          ๒.๔ จัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบหีบห่อของสินค้าเกษตรและอาหารไทย ทั้งในรูปแบบอาหารสด อาหารแปรรูป และอาหารถนอม รวมทั้งน้ำผลไม้ต่าง ๆ ของไทยด้วย 

          ๒.๕ การศึกษาวิจัยเพื่อแปรรูปผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทย ทั้งในรูปของเครื่องดื่ม ยาสมุนไพร เครื่องสำอาง และเครื่องอุปโภคต่าง ๆ.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๕๖ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License